מכרז מס' תא/423/2019 דירה
להשכיר במשולש הבורסה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png