מכרז מס' 04/20 לבחירת
יועצים בתחום המדידה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png