מכרז מס' חי/134/2020-דירה
להשכיר במבואות דרומיים,חיפה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png