מכרז מס' חי/134/2020-דירה
להשכיר במבואות דרומיים,חיפה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מספר חי/134/2020 - פרויקט דיור להשכרה לטוווח ארוך בחיפה

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 28.12.20 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.