מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png