מכרז מס' תא/218/2021- דירה להשכיר
במתחם רצועת הנופש, רמת השרון

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png