מכרז מס' ים/227/2021- דירה
להשכיר במתחם הצעירים, אשדוד

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png