פעילות אגף
התכנון

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
דירה להשכיר מקדמת תכניות רבות למגורים הכוללות איתורים לדיור להשכרה, הגדלת ההיצע התכנוני ויצירת מלאי יחידות דיור זמין סטטוטורי במטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור הזמינות בישראל

קידום תכניות סטטוטוריות

תכנון וקידום תב"עות (תכנית בניין עיר) למגורים באזורים שונים בארץ. התכנון נערך החל משלביו הראשונים ועד למתן תוקף לתכנית.

איתור קרקעות לתכנון מתחמים למגורים

קידום בדיקה ואיתור של מתחמים לפיתוח בהם ניתן לקדם תכנון למגורים ברחבי הארץ, כולל מתחמים פוטנציאלים לדיור להשכרה. לאחר שלב איתור הקרקעות ובדיקות היתכנות מקודם השלב התכנון הסטטוטורי.

בנוסף פועלת החברה לתכנון יצירתי להגדלת הצע יחידות הדיור כדוגמת קידום נושא בניית דיור להשכרה במבני ציבור (שטחים חומים).

תכנון אסטרטגי

 קידום תכנית פיתוח כוללת לעיר לוד, בשיתוף משרד האוצר והעירייה. המטרה ליצור הסכם פיתוח כולל אשר יאפשר תכנון ושיווק אלפי יחידות דיור למגורים באזור הביקוש מחד ואת פיתוח העיר לוד מאידך.

תכנון בקרקעות פרטיות

במטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור בישראל, ניתן לחברה מנדט לתכנון בקרקעות פרטיות במגזר הכללי וביישובי מיעוטים. הכוונה לאתר מתחמים, באמצעות קול קורא לרשויות המקומיות, ולהתחיל בתכנון ע"י החברה בקרקעות אלו.

מעונות סטודנטים

המטרה - להגדיל את היצע חדרי מעונות הסטודנטים במדינת ישראל ע"י מתן מענקים למוסדות להשכלה גבוהה ולרשויות המקומיות וזאת במסגרת הכנת תכנית כוללת להקמת 20,000 מיטות.