הרשאות לתכנון
בקרקעות פרטיות

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2275 הוסמכה חברת דירה להשכיר לקדם תכנון בקרקעות פרטיות מרובות בעלים, כזרוע ביצוע של הממשלה.

להלן פירוט המתחמים עבורם קיבלה החברה הרשאה לתכנון:

ישוב

מתחם

חדרה

מתחם 8 בתכנית המתאר חד/2020

כפר סבא

מתחם בן יהודה צפון

מובהר, כי אין ברשימה דלעיל כדי להוות אסמכתא לכך שהחברה מקדמת בפועל תכניות במתחמים דלעיל